En ren skärgård

Skärgårdens rena natur är en hjärtesak för oss och utgångspunkten för vår verksamhet. Vi vill bevara skärgården så ren som möjligt och se till att även framtida generationer ska kunna utnyttja havets gåvor. Vi följer villkoren för en hållbar fiskerinäring. Vi följer med ändringarna och utvecklingen av miljö- och säkerhetslagstiftningen och agerar i enlighet med lagar, förordningar och koncessionsvillkor samt iakttar andra förpliktelser som rör vår verksamhet. 

Miljöfrågorna är en del av vår strategiska planering, och alla våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001-systemet. Våra fiskfabriker i Mariehamn och Kervo har även MSC/ASC-certifikat och beredskap att i ökande mängd ta emot certifierad fisk också utifrån världen. Läs mer om våra certifikat och bekanta dig med Oiva-rapporterna ››

Vi väljer vårt produktionsmaterial så att belastningen på miljön är så liten som möjligt, och vi föredrar återvinningsbart material. Miljöaspekten är viktig också när vi väljer varuleverantörer. 

Vi instruerar och utbildar vår personal så att miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor uppmärksammas på varje nivå. Vi informerar våra anställda om miljöfrågor och utvecklingen av dessa. 

Vi följer upp hur miljösystemet fungerar med hjälp av regelbundna externa och interna kontroller. Vi fastställer årligen gemensamma generella miljömål, och definierar bolagets miljömålsättning utgående från dessa. 

Visste du att

  • Också inom fiskförädling tillämpas strikta djurskyddsförordningar, med start redan i yngelproduktionen.
  • Fiskodling har kritiserats för dess miljöpåverkan, men vattenodlingstekniken har tagit stora kliv framåt. Utvecklingen fortsätter, och man investerar i nya tekniker och tillvägagångssätt: i framtiden kan fiskodling vara en ekologisk handling. 
  • Redan för ett antal år sedan var fiskodling enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (numera Naturresursinstitutet, Luke) i Finland den enda branschen där man till och med med marginal lyckats uppnå utsläppsmålen som definierats av handlingsprogrammet för vattenskydd. 
  • En innovation som baserar sig på recirkulering möjliggör miljövänlig fiskodling speciellt i inlandet, där vattenresurserna är begränsade. Man kan nästan helt eliminera miljöpåverkan på naturvattnen. 
  • Man kan noggrant spåra ursprunget till t ex den fiskolja och det fiskmjöl som används av finländska Rehuraisio i tillverkningen av fiskfoder. Fångstfartygen använder sig av positioneringssystem, och exakta uppgifter om fångstområdet för den fisk som används i fiskfoder finns att tillgå redan innan fartyget återvänder till hamnen från Nordsjön. 

Källor: Rehuraisio Oy, Luke, Finlands fiskodlarförbund

AB CHIPSTERS FOOD OY
(Jäspilänkatu 29)
PL 2, 04261 Kerava
info@chipsters.fi
Växel: 020 773 8200
KONSUMENTSERVICE
Tel. 020 773 8210
info@chipsters.fi

Oiva-rapporten